Klub priateľov petangu Svätopluk – KPPS

Stanovy – účel KPPS

Prvé tri články zo stanov. Členovia a záujemcovia o členstvo majú plné znenie dostupné tu.
———————————————————————————————-
Článok I
Názov, sídlo a územné pôsobenie

1.1 Názov klubu: Klub priateľov petangu Svätopluk (ďalej len KPPS).

1.2 Sídlo klubu: P.J.Šafárika 3732 92701 Šaľa.

1.3 Pôsobnosť klubu: KPPS pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Jeho zameraním však bude rozvoj petangu v meste Šaľa a jej okolí.

Článok II

Účel združenia a ciele jeho činností

2.1 Združovať ľudí za účelom šírenia hry Pétanque na všetkých úrovniach.

2.2 Poskytovať pre mládež, svojich členov, ale aj nečlenov tréningové podmienky pre hru Pétanque v Šali a jej okolí.

2.3 Usporadúvať pre mládež, svojich členov, ako aj nečlenov súťaže.

2.4 Umožňovať svojim členom zúčastňovať sa na turnajoch na Slovensku, ako aj v zahraničí.

2.5 Pre už uvedené ciele spolupracovať s celoslovenskými a celosvetovými organizáciami, a tiež spolupracovať aj s inými klubmi na Slovensku, prípadne aj v zahraničí.

2.6 Spolupracovať s organizáciami, ktoré združujú ľudí s telesným postihnutím, ktorým ich postihnutie umožňuje hrať petang.

2.7 Prevádzať aktivity, ktoré zabezpečia príspevok k napĺňaniu cieľov KPPS.

Článok III
Členstvo v KPPS

3.1 Členom KPPS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá vyplní písomnú prihlášku, jeho prijatie schváli predsedníctvo KPPS a zaplatí ročné členské.

3.2 Členstvo v klube je dobrovoľné a neprevoditeľné na inú osobu.

3.3 Maloleté osoby a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členmi KPPS iba na základe súhlasu zákonného zástupcu.

3.4 Prihláška do KPPS musí byť podaná písomne a musí obsahovať najmä:

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia,

c) adresu trvalého pobytu,

d) prehlásenie o znalosti jeho zdravotného stavu,

e) záväzné prehlásenie o dodržiavaní stanov KPPS,

f) dátum, miesto a podpis žiadateľa o členstvo.

3.5 Dokladom o členstve je platný členský preukaz.